مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
 
شهریه به تومان
نام درس
850000
آزمونهای روانی
 
استعداد تحصیلی
 
 
نظریه های شخصیت و روان درمانی
 
 
مشخصات بسته آموزش
 
 
روانشناسی بالینی (وزارت علوم)
 
 
مشخصات بسته آموزشی
 
ی
مشخصات بسته زشی
شهریه به تومان
نام درس
900000
روانشناسی رشد و شخصیت  
آمار  
روش تحقیق  
آسیب شناسی روانی  
نوروسایکولوژی  
     
     
Test cable channels Graduate Department of Health