انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدارگونومی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
ارگونومی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال قبل:29 نام رشته:ارگونومی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
هالیدی
24
استاد منتظرابدی
فيزيك ومکانیک
هیلگارد
24
استاد توکلی
روانشناسی عمومی
گایتون
12
استاد نورآبادی
فيزيولوژي
توماس
24
استاد شهیدزاده
رياضي
مبانی رابینز و رفتار رضالیان
12
استاد صادقی فرد
مدیریت
درسنامه طب پارک
12
استاد عباسی کیا
بهداشت عمومی
امامی ونراقی و مهدی زاده
12
استاد سلماسی
تشریح

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد ارگونومی  سال 95-94 

روانشناسي عمومي: فصول 1 )ماهیت روانشناسی)-2(مبانی زیست­شناختی روانشناسی)-3(رشد روانی)-4(فرایندهای حسی)-5(ادراک) زمینه روانشناسی هیلگارد
فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق
مديريت: مكاتب و نظريه هاي مديريت – برنامه ريزي – هدفگذاري – تصميم گيري – سازماندهي – هماهنگي – ارتباطات تا سر انگيزش – كليات مديريت شامل : ( مباني مديريت مي باشد )
بهداشت عمومي: درسنامه طب پیشگیری جلد2
رياضي: بسط دو جمله ای- تابع
فیزیک: مکانیک - استاتیک
زبان عمومی

 

آزمون اول
94/8/29   

روانشناسي عمومي: فصول 6(هشیاری)-7(یادگیری و شرطی­سازی)-8(حافظه)-9(زبان و اندیشه) زمینه روانشناسی هیلگارد
فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون
مديريت: : (انگيزش – رهبري – كنترل – مديريت تغيير – نظام هاي اطلاعات مديريت – پژوهش عمليات) 
بهداشت عمومي: درسنامه طب پیشگیری جلد3
رياضي:حد و پیوستگی مجانب- مختصات قطبی- احتمال
فیزیک:الکترومغناطیس
زبان عمومی

 

آزمون دوم
94/9/27

 

فيزيك: ترمودینامیک - صوت
روانشناسي عمومي: فصول 10(انگیزه­های بنیادی)-11(هیجان)-12(تفاوتهای فردی)-13(شخصیت)-14(فشار روانی، سلامت و مقابله با فشار) زمینه روانشناسی هیلگارد
فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس
مديريت:رفتار سازماني- معني و مفهوم كار – فراگرد معرفت پذيري- هدفگذاري- تحليل مراوده اي- نگرش هاي شغلي و رفتاري
بهداشت عمومي: درسنامه طب پیشگیری جلد1
رياضي: مشتق و کاربرد آن
ارگونومی: کلیه مباحث

آمار : مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال

زبان عمومی

 

آزمون سوم
94/10/25

روانشناسي عمومي: فصول 15(روانشناسی نابهنجاری)-16(روشهای درمان)-17(شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی)-18(تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی)- و پیوست(روشهای آماری و اندازه­ گیری) زمینه روانشناسی هیلگارد
فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل
رياضي:  انتگرال- کاربردهای انتگرال معین
مديريت:– فراگرد ارتباطات، مديريت بهره وري فرد و سازمان – مديريت تحول سازماني(رفتاررضائیان -مبانی رابینز)
آناتومي

آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات
فیزیک:نور
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
94/11/23  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

94/08/29

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

94/09/27

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

94/10/25

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

94/11/23

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
95/01/20

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
95/02/03
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
95/02/17
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
95/02/31
آزمون جامع چهارم