مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: رشته دکتری تخصصی مهندسی بافت :.
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته مهندسی بافت  
 

 

 

مهندسی بافت:

 

مهندسی بافت (Tissue Engineering) یکی از شاخه های گرایش بیومتریال (گرایشی از مهندسی پزشکی) میباشد که ترکيبی از علوم مربوط به سلول، مهندسی مواد و بيوشيمی است که امروزه نقش بسزایی در ارتقای پزشکی پیدا کرده است. شايد ابتدايی ترين تعريف برای مهندسی بافت توسط لانگر و واکانتی ارائه شده باشد که شامل کاربرد اصول مهندسی و زيستی برای توسعه مواد بيولوژيکی و ذخيره آنها جهت بهبود کار بافتهای زنده است. به بیان دیگر مهندسی بافت درک اصول رشد بافت و بکارگيری آن برای ايجاد نمونه هایی جهت استفاده کلينيکی و درمانی است .

 


 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health