انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: رشته دکتری تخصصی مهندسی بافت :.
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته مهندسی بافت  
 

 

 

مهندسی بافت:

 

مهندسی بافت (Tissue Engineering) یکی از شاخه های گرایش بیومتریال (گرایشی از مهندسی پزشکی) میباشد که ترکيبی از علوم مربوط به سلول، مهندسی مواد و بيوشيمی است که امروزه نقش بسزایی در ارتقای پزشکی پیدا کرده است. شايد ابتدايی ترين تعريف برای مهندسی بافت توسط لانگر و واکانتی ارائه شده باشد که شامل کاربرد اصول مهندسی و زيستی برای توسعه مواد بيولوژيکی و ذخيره آنها جهت بهبود کار بافتهای زنده است. به بیان دیگر مهندسی بافت درک اصول رشد بافت و بکارگيری آن برای ايجاد نمونه هایی جهت استفاده کلينيکی و درمانی است .

 


 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health