انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی آمار
رشته هایی که کارشناس آمار می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آمار زیستی، ارزیابی فناوری سلامت

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health