انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی اعضای مصنوعی
رشته هایی که کارشناس اعضای مصنوعی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

اعضای مصنوعی- فيزيك پزشكي- مدیریت توانبخشی- علوم تشریحی- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی-ا قتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)-ا نفورماتیک پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی- فناوری اطلاعات سلامت- کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health