انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت
رشته هایی که کارشناس بهداشت و بازرسی گوشت می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهداشت و ایمنی مواد غذایی-میکروب شناسی مواد غذایی-بیوشیمی بالینی-سم شناسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health