انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی بهداشت محیط
رشته هایی که کارشناس بهداشت محیط می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آموزش بهداشت- اكولوژي انساني- بهداشت وایمنی مواد غذایی- بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها- مهندسی بهداشت حرفه ای- مهندسی سلامت،ایمنی ومحیط (HSE )- سم شناسی محیط- مدیریت پسماند- مهندسی بهداشت محیط— سم شناسی-بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی- اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)- انفورماتیک پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت – برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی-تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی- فناوری اطلاعات سلامت- کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health