انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی بهداشت عمومی
رشته هایی که کارشناس بهداشت عمومی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آموزش بهداشت- اكولوژي انساني- بهداشت و ايمني مواد غذايي- بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها- سلامت سالمندي- فيزيولوژي- مديريت توانبخشي- علوم تغذيه- علوم تغذيه دربحران و حوادث غيرمترقبه- علوم بهداشتي درتغذيه- مهندسی بهداشت محیط - سم شناسی- علوم تشریحی- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی- اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)- انفورماتیک پزشکی-ارزیابی فناوری سلامت – برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی- فناوری اطلاعات سلامت- کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health