انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای
رشته هایی که کارشناس بهداشت حرفه ای می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آموزش بهداشت- اكولوژي انساني- فيزيولوژي- مهندسی بهداشت حرفه ای- مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE )- سم شناسی محیط- مهندسی بهداشت محیط- سم شناسی- ارگونومی- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی- اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)- انفورماتیک پزشکی-ارزیابی فناوری سلامت – برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی-فناوری اطلاعات سلامت- کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)-نانوتکنولوژی پزشکی-زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط- بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health