انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی بهداشت مواد غذایی
رشته هایی که کارشناس بهداشت مواد غذایی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهداشت و ایمنی مواد غذایی- علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی)-میکروب شناسی مواد غذایی-بیوشیمی بالینی-علوم تغذیه

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health