انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی بیوفیزیک
رشته هایی که کارشناس بیوفیزیک می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتو-فیزیک پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health