انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی بیوشیمی
رشته هایی که کارشناس بیوشیمی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

فیزیولوژی- میکروب شناسی موادغذایی- بیوشیمی بالینی- ژنتیک انسانی- ایمنی شناسی- خون شناسی- میکروب شناسی- ویروس شناسی پزشکی- علوم تغذیه-کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- سم شناسی- میکروب شناسی-شیمی دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health