انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی بیوتکنولوژی
رشته هایی که کارشناس بیوتکنولوژی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

زیست فناوری پزشکی- ژنتیک

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health