انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی اقتصاد
رشته هایی که کارشناس اقتصاد می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

اقتصاد بهداشت-رفاه اجتماعی-مدیریت خدمات درمانی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health