انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی فوریت پزشکی
رشته هایی که کارشناس فوریت پزشکی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

علوم تشریحی-پرستاری اورژانس-آمار زیستی-آموزش پزشکی-اپیدمیولوژی-اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)-انفورماتیک پزشکی-ارزیابی فناوری سلامت برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی-تاریخ علوم پزشکی-رفاه اجتماعی-فناوری اطلاعات سلامت-کتابداری واطلاع رسانی پزشکی-مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی-مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)-نانوتکنولوژی پزشکی-زیست فناوری پزشکی-ژورنالیسم پزشکی-تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی-بهداشت محیط

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health