انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی گیاه پزشکی
رشته هایی که کارشناس گیاه پزشکی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

سم شناسی- بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها- سم شناسی محیط

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health