انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی حسابداری
رشته هایی که کارشناس حسابداری می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

اقتصاد بهداشت-مدیریت خدمات درمانی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health