انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی حقوق
رشته هایی که کارشناس حقوق می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

رفاه اجتماعی -مدیریت خدمات درمانی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health