انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی هوشبری
رشته هایی که کارشناس هوشبری می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آموزش هوشبری- آموزش بهداشت- اتاق عمل- ارگونومي- تکنولوژی گردش خون- علوم تشريحي- فيزيولوژي- پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان- پرستاری مراقبت های ویژه- سم شناسی- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی- اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)- انفورماتیک پزشکی-ارزیابی فناوری سلامت – برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی -فناوری اطلاعات سلامت- کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health