انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی ایمنی صنعتی
رشته هایی که کارشناس ایمنی صنعتی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ارگونومی- HSE-بهداشت حرفه ای

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health