انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی ایمنی شناسی
رشته هایی که کارشناس ایمنی شناسی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بیوشیمی بالینی- ژنتیک انسانی- ایمنی شناسی- خون شناسی- میکروب شناسی- ویروس شناسی پزشکی -انگل شناسی- سم شناسی- کنترل مواد خوراکی وآشامیدنی -آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی- اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)-انفورماتیک پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی- فناوری اطلاعات سلامت-کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health