انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی جامعه شناسی
رشته هایی که کارشناس جامعه شناسی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

اقتصاد بهداشت-مدیریت توانبخشی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health