انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مامایی
رشته هایی که کارشناس مامایی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آموزش بهداشت-اکولوژی انساني- علوم تشريحي- فيزيولوژي- ژنتيك انساني- علوم تغذيه- علوم بهداشتی در تغذیه- مامايي- مشاوره در مامایی- سلامت سالمندی- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی- اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)-انفورماتیک پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت – برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی- فناوری اطلاعات سلامت-کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health