انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی میکروب شناسی
رشته هایی که کارشناس میکروب شناسی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

میکروب شناسی مواد غذایی- ژنتیک انسانی- خون شناسی- قارچ شناسی پزشکی- میکروب شناسی- ویروس شناسی پزشکی- انگل شناسی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی - سم شناسی- ایمنی شناسی- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی- اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)- انفورماتیک پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی-فناوری اطلاعات سلامت- کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health