انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی میکروبیولوژی
رشته هایی که کارشناس میکروبیولوژی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهداشت وایمنی موادغذایی- میکروب شناسی مواد غذایی- ایمنی شناسی- قارچ شناسی پزشکی- انگل شناسی - علوم تغذیه در بحران وحوادث غیرمترقبه- علوم بهداشتی در تغذیه-سم شناسی- میکروب شناسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health