انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مدیریت
رشته هایی که کارشناس مدیریت می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

اقتصاد بهداشت-رفاه اجتماعی-مدیریت خدمات درمانی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health