انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی آب و فاضلاب
رشته هایی که کارشناس مهندسی آب و فاضلاب می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health