انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی تکنولوژی آرد
رشته هایی که کارشناس مهندسی تکنولوژی آرد می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health