انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
رشته هایی که کارشناس مهندسی پزشکی بیوالکتریک می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

فناوری تصویربرداری پزشکی
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health