انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی هسته ای
رشته هایی که کارشناس مهندسی هسته ای می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتو-فیزیک پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health