انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی کشاورزی
رشته هایی که کارشناس مهندسی کشاورزی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

سم شناسی محیط،نانو تکنولوژی پزشکی
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health