انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی مکانیک
رشته هایی که کارشناس مهندسی مکانیک می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهداشت حرفه ای-مدیریت پسماند
بهداشت محیط- ارگونومی-بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی

ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health