انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی محیط زیست
رشته هایی که کارشناس مهندسی محیط زیست می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

اکولوژی انسانی-ارزیابی فناوری سلامت-سم شناسی محیط-مدیریت پسماند-بهداشت محیط- برنامه ریزی یادگیری علوم پزشکی-بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health