انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی عمران
رشته هایی که کارشناس مهندسی عمران می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهداشت محیط-مدیریت پسماند-بهره برداری و نگه داری از تاسیسات بهداشتی
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health