انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی پزشکی
رشته هایی که کارشناس مهندسی پزشکی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ارگونومی- ارزیابی فناوری سلامت-فیزیک پزشکی- اقتصاد بهداشت - نانوتکنولوژی پزشکی- انفورماتیک پزشکی-علوم تشریحی
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health