انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
رشته هایی که کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ارزیابی فناوری سلامت-بهداشت وایمنی مواد غذایی-نانوتکنولوژی پزشکی-علوم تغذیه- علوم و صنایع غذایی
 مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health