انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی صنایع
رشته هایی که کارشناس مهندسی صنایع می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

اقتصاد بهداشت-ارگونومی-ارزیابی فناوری سلامت- بهداشت حرفه ای HSE -بهداشت محیط
 مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health