انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی شیمی مواد غذایی
رشته هایی که کارشناس مهندسی شیمی مواد غذایی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهداشت و ایمنی مواد غذایی- علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی )
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health