انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی شیمی
رشته هایی که کارشناس مهندسی شیمی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ارزیابی فناوری سلامت- بهداشت حرفه ای-نانوتکنولوژی پزشکی-مدیریت پسماند-بهداشت محیط-بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی
 مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health