انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی
رشته هایی که کارشناس علوم آزمایشگاهی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهداشت و ایمنی مواد غذایی- بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها- علوم تشریحی- فیزیک پزشکی- فیزیولوژی- میکروب شناسی موادغذایی- بیوشیمی بالینی-ژنتیک انسانی- ایمنی شناسی-خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون(هماتولوژی)- قارچ شناسی پزشکی - میکروب شناسی- ویروس شناسی پزشکی- انگل شناسی- علوم تغذیه- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه- علوم داروهای پرتوزا- شیمی دارویی- کنترل مواد خوراکی وآشامیدنی- سم شناسی- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- سم شناسی محیط- زیست فناوری پزشکی- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی- اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)- انفورماتیک پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی- فناوری اطلاعات سلامت -کتابداری واطلاع رسانی پزشکی - مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health