انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
رشته هایی که کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بیوتکنولوژی پزشکی-ویروس شناسی-انگل شناسی-بیوشیمی بالینی-میکروب شناسی- بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health