انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم کامپیوتر
رشته هایی که کارشناس علوم کامپیوتر می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آمارحیاتی- انفورماتیک پزشکی-فناوری اطلاعات سلامت

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health