انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم تربیتی
رشته هایی که کارشناس علوم تربیتی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آموزش بهداشت-آموزش پزشکی-رفاه اجتماعی-مدیریت توانبخشی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health