انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم و صنایع غذایی
رشته هایی که کارشناس علوم و صنایع غذایی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند
بهداشت و ایمنی  مواد غذایی- علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی)-میکروب شناسی مواد غذایی-بیوشیمی  بالینی-علوم تغذیه-علوم تغذیه در بحران و حوادث-سم شناسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health