انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی فیزیک
رشته هایی که کارشناس فیزیک می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ارگونومی-رادیوبیولوژی وحفاظت پرتویی-فیزیک پزشکی- بهداشت حرفه ای-نانوتکنولوژی پزشکی-بهداشت محیط-فناوری تصویربرداری پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health