انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی فیزیولوژی
رشته هایی که کارشناس فیزیولوژی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

فیزیولوژی- ايمني شناسي- علوم تغذيه- سم شناسی- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی- اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)- نفورماتیک پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت – برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی -فناوری اطلاعات سلامت -کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی-مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)-نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health