انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی فیزیوتراپی
رشته هایی که کارشناس فیزیوتراپی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ارگونومی- سلامت سالمندی- علوم تشريحي- فيزيك پزشكي- فيزيولوژي- فيزيوتراپي-فیزیوتراپی ورزشی- مدیریت توانبخشی- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی-اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)- انفورماتیک پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت –برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی-فناوری اطلاعات سلامت- کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health