انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی پرتو درمانی رادیو تراپی
رشته هایی که کارشناس پرتو درمانی رادیو تراپی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

نانوفناوری پزشکی- آناتومی- مهندسی پزشکی- فیزیک پزشکی- فناوری تصویربرداری پزشکی- رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health