انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی روانشناسی
رشته هایی که کارشناس روانشناسی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آموزش بهداشت- ارگونومی-بهداشت روان-روانشناسی بالینی-رفاه اجتماعی-مدیریت توانبخشی-روانشناسی سلامت-روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health