انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی ریاضی
رشته هایی که کارشناس ریاضی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آمارحیاتی- انفورماتیک پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health